دارم کتاب میخونم...

شنبه 27 مرداد 1397 08:59 ق.ظ

نویسنده : yefelani ‌
ٺــو مــرا آزردۍ...
کِـ خـودم کـوچ کُــنــم از شَـہــرٺ....
ٺـو خـــیـاݪـــٺــ  راحـت!
مــیـروم از قـــلـبت
مــیــشوم دور تریــن خـاـطره در شــب هــایــٺ
تــو بـ مَـݧ مــیــخـنــدۍ.. و ب خــود مــیـگــویۍ...
بـاز مــی آیَـــد و مــے ســوزد  از ایـــن عـــشـــق
وݪـــۍ....
بــــرنـــمــــیگـردم نــــ....!!!
مــیروم آنـجـایۍ ک دݪـــۍ بـَـہـر دݪـــۍ تَــــــبــ دارد...❤
‌عشق زیـبـاسـت و حرمت دارم.....
‌"ყeƒeℓaŋɨ....
تو مرا... آنقدر آزردی..
‌‌که خودم کوچ کنم از شهرت..
‌‌بکنم دل ز دل چون سنگت..
‌تو خیالت راحت.. می روم از قلبت..
‌می شوم دورترین خاطره در شب هایت
‌تو به من می خندی.. ‌
‌و به خود می گویی: باز می آید و می سوزد از این عشق ولی..
‌بر نمی گردم نه!!! می روم آنجایی که دلی بهر دلی تب دارد..
‌عشق زیباست و حرمت دارد..
‌تو بمان.. .
‌دلت ارزانی هر کس که دلش مثل دلت سرد و بی روح شده است.. 
‌سخت بیمار شده است..
‌تو بمان در شهرت..  ‌
‌‌
شاعر:مولود مهدی ...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 مرداد 1397 09:11 ق.ظ